BlockLauncherapk.com

Tải xuống apk mod miễn phí

Download FNF Sky Funkin music mod mod apk v1.1 for Android

Tên FNF Sky Funkin music mod
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 88.0MB
thời gian tải xuống 7034
Nhà xuất bản 嘟嘟味工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 26/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play FNF Sky Funkin music mod Google Play

mod menu:

FNF Sky Funkin music mod

FNF Sky Funkin music mod Trình bày trò chơi :

周五晚上,你必须和一个陌生女孩一起参加一场音乐大战。 那个女孩对你有好感,甚至知道你正处于一段认真的关系中。 她甚至对你女朋友说坏话。
你最好练习用手指打她,保护这段关系。
让我们使用向上、向下、向右和向左箭头,通过使它们完美匹配来获得最高分。 感受音乐并摇滚节拍。 以 cg5 和 Funkin 节奏跳舞!
在这个游戏中有大量的敌人,如 whitty、hex、sky、tricky、bside、savente。
玩得开心! 并享受最喜欢的歌曲!
啊? 不要忘记!
这个游戏不需要wifi,离线玩。
整整 7 周,超过 6 个模组。
经常更新新模组、新功能。FNF Sky Funkin music mod

FNF Sky Funkin music mod Ảnh chụp trò chơi :

FNF Sky Funkin music mod

FNF Sky Funkin music mod

FNF Sky Funkin music mod

FNF Sky Funkin music mod

FNF Sky Funkin music mod (88.0MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Apkclues popular mod apk